שימו לב! לא ניתן לשלוח טופס זה באמצעות הדפדפן Internet Explorer.

אנא שלחו את הטופס בדפדפנים אחרים כגון: Chrome, Edge וכו'

גמול ב'

ועדת הגמול המשותפת להסתדרות המח"ר ולמעסיקים הציבורים

הנחיות למילוי טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות

 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן.
 2. יש לצרף את כל המסמכים ,כנדרש בסעיפים השונים בגוף הטופס. טפסים חסרים ימנעו דיון בבקשה ,ויוחזרו לשולח.
 3. את המסמכים יש לסרוק לקובץ אחד לפי הסדר הבא: אישור העסקה, תעודת ב.א.,אישור גמול השתלמות א', תעודות שבגינן הינך מבקש/ת לאשר את גמול ההשתלמות ותכנית הלימודים של הקורסים.
 4. אין לשלוח מסמכים מקוריים ,אלא העתקים שאושרו ע"י אגף כח אדם/משאבי אנוש במקום העבודה או ע"י נוטריון.
 5. יש לצרף אישור מעסיק על תאריך תחילת עבודה, הגדרת התפקיד ותיאורו, הדירוג בו הנך מועסק ותחולתו.
 6. יש לצרף אישור זכאות לגמול א' מח"ר.
 7. יש לצרף תעודות סיום של הקורסים הכוללות: תאריך התחלה וסיום הקורס, היקף שעות לימוד ותוכנית לימודים מפורטת.
 8. לתעודה בשפה זרה יש לצרף תרגום עברי שיאושר ע"י אגף כח אדם/משאבי אנוש במקום העבודה או ע"י נוטריון.
 9. במעבר מדירוג לדירוג יש להעביר בקשה להמרת הגמול הקיים לגמול א'/ ב' מח"ר ולצרף לטופס הבקשה: אישור מכ"א על המעבר לדירוג המח"ר ותחולתו, אישור הגמול מהדירוג הקודם ותעודות בהיקף של 400 שעות שבגינם אושר הגמול בדירוג הקודם. אנו ממליצים להגיש בקשה לאישור עקרוני טרם המעבר לדירוג המח"ר.
 10. יש לשלם דמי טיפול בגין הבקשה בהתאם:
  חבר הסתדרות הכללית החדשה -50 ₪
  משלם דמי טיפול אירגוני-200 ₪
  מי שאינו חבר ואינו משלם דמי טיפול אירגוני-400 ש"ח.
  לחשבון ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בנק לאומי, סניף 800 (ראשי), חשבון מספר: 51331215.
  יש לצרף אסמכתא על תשלום לטופס הבקשה.
 11. שימו לב! השלמת מסמכים ותעודות לאחר שליחת הטופס יש לשלוח ישירות למייל - gmul.machar@histadrut.org.il

פרטים אישיים

כתובת מגורים

פרטים על מקום עבודה

העיסוק העיקרי הנוכחי (יש לצרף אישור המעביד לתיאור תפקיד מפורט)

פרטים על השכלה Ph.D \ M.A \ B.A (יש לצרף תעודות המעידות על השכלה)

השתלמויות מקצועיות (יש לפרט את הקורסים שבגינם הינך מבקש\ת לאשר את גמול ההשתלמות ולצרף את התעודות הרלבנטיות)

יש לצרף תעודות הכוללות תאריך התחלה וסיום הלימודים, היקף שעות לימוד ותכנית לימודים של הקורסים

הערות מגיש\ה הטופס לוועדה

שכר

צירוף מסמך

את המסמכים יש לסרוק לקובץ אחד לפי הסדר הבא: אישור העסקה, תעודת ב.א., תעודות שבגינן הינך מבקש/ת לאשר את גמול ההשתלמות ותכנית הלימודים של הקורסים ואסמכתא על תשלום דמי הטיפול.

*ניתן להזין קובץ מסוג: pdf, bmp, jpg, אשר אינם עולים על 10MB