מלגות

זכאות העמית להשתתפות בפעילויות קרן "ידע", לרבות קבלת מלגות, הינה בהתאם לקריטריונים, לכללים ולתנאי הזכאות, שנקבעים מעת לעת ע"י מועצת המנהלים של הקרן ואשר בתוקף במועד קבלת הבקשה לקבלת מלגה במשרדי קרן "ידע".

כמו כן, הקרן רשאית לשנות את גובה ההקצבות לעמיתים מדי שנה בהתאם למצב הקרן.

הקריטריונים, הכללים ותנאי הזכאות לקבלת מלגה לשנת 2017, מופיעים כאן.

בהתאם להחלטת מועצת המנהלים של הקרן, תוארך שנת הזכאות למלגה עד לסוף פברואר 2017, לרבות השתתפות בסמינרים. קרי, ההשתתפות בסמינרים בחודשים ינואר-פברואר 2017 תהא על חשבון הזכאות למלגה של שנת 2016.

החל משנת 2015 ואילך, תחל שנת הזכאות למלגה בתחילת כל חודש מרץ ותסתיים בסוף כל חודש פברואר.


 

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים