קריטריונים לקבלת מלגות ללימודים אקדמיים ולימודי תעודה

הזכאות לקבלת מלגה ללימודים אקדמיים ולימודי תעודה הינה לאחר שלוש שנות אכשרה בקרן במועד תחילת שנת הלימודים הראשונה לתואר / לימודי תעודה.

• יינתנו מלגות ללימודים לתארים אקדמיים בתחום מדעי החברה והרוח, במוסדות לימוד ישראליים, המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.  יובהר למען הסר ספק, כי לא תינתן מלגה בגין לימודים המתקיימים במוסדות לימוד בחו"ל, לרבות כאלה הפועלים בישראל. 
 

סוגי המלגות

לימודי תעודה

גובה המלגה המרבי הנו עד 2,150 ₪ ברוטו לכל שנת לימוד ועד שתי מלגות ללימודי תעודה מלאים.


לימודי תואר ראשון נוסף

גובה המלגה המרבי הנו עד 2,150 ₪ ברוטו לכל שנת לימוד ועד שלוש מלגות לכל התואר.

בקשה למלגה (ללימודי תעודה ולתואר ראשון נוסף) תוגש בסיום כל שנת לימודים, בליווי גיליון ציונים (המעיד על סיום הקורסים בהצלחה/ציון "עבר") וקבלות מקוריות. ניתן להגיש את הבקשה עד שנה מיום סיום הלימודים.

מסכום המלגה ינוכה מס בהתאם להנחיות רשויות המס או בהתאם לאישור על ניכוי מס במקור שהעמית ימציא לקרן "ידע".

לימודי תואר שני/שלישי

1.     המלגה לתואר שני/שלישי בשנת 2017 תעמוד על 12,000 ₪ ברוטו והיא תשולם בפעם אחת בסוף לימודי התואר ובכפוף להגשת אישור זכאות; גיליון ציונים (המעיד על סיום הקורסים בהצלחה/ציון "עבר") וקבלות מקוריות.

2.     ניתן להגיש את הבקשה עד שנה מיום סיום הלימודים לתואר (מועד הזכאות).

3.     מסכום המלגה ינוכה מס בהתאם להנחיות רשויות המס או בהתאם לאישור על ניכוי מס במקור שהעמית ימציא לקרן "ידע".

4.     המלגה תהיה על חשבון זכאות העמית בשנה בה הוגשה הבקשה ובשנה העוקבת. קרי בשנתיים אלה לא ניתן יהיה לקבל מלגה עבור פעילות אחרת.

למען הסר ספק, לא ניתן להגיש בקשה למלגה בגין תואר שני/שלישי בשנה בה נוצלה זכאות העמית באופן חלקי או מלא לפעילות/יות אחרות.

5.     המלגה בגין לימודי תואר שני/שלישי הינה מלגה מוגדלת, והיא תינתן בגין לימודים לתואר שני/שלישי אשר הסתיימו בתוך 4 שנים מיום תחילתם (או פחות).

6.     הכללים לעיל יחולו רק לגבי עמיתים שיגישו בקשה ראשונה לקבלת מלגה בגין לימודי תואר שני/שלישי החל מחודש ינואר 2014.

למען הסר ספק, עמית אשר הגיש עד לסוף שנת 2013 בקשה אחת או יותר לקבלת מלגה בגין לימודי תואר שני/שלישי, זכאותו תיקבע בהתאם לכללים הישנים, קרי 5,000 ₪ ברוטו לכל התואר.

תקופת צינון

א.    תקופת צינון – תחול תקופת צינון של שנתיים בין זכאות לקבלת מלגה בגין לימודים לתואר לבין זכאות לקבלת מלגה בגין לימודים לתואר נוסף. (כולל לימודי תעודה).

ב.     ניתן לקבל מלגה עבור תואר אחד בלבד בזמן נתון (לא ניתן לקבל באותה תקופה מלגה עבור מספר תארים הנלמדים במקביל).

ג.      עמית שהחל ללמוד לתואר במקצוע מסוים, קיבל מלגה עבור השנה הראשונה, ולאחר מכן החליט לשנות את תחום הלימוד – לא יוכל לקבל מלגה עבור הלימודים בתחום החדש, אלא לאחר תקופת צינון של שנתיים ובהתאם לכללים הקיימים.

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים